Generalforsamling 2017

Referat af Brædstrup Kultursamvirkes Generalforsamling

Tinghuset i Brædstrup

Onsdag den 22. februar 2017


Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt


1.Valg af dirigent og referent

Leif Andersen og  Mette Felbo

Generalforsamlingen rettidigt indkaldt.


2. Formandens beretning

I alt 18 ansøgninger modtaget, 13 har fået tilskud eller underskudsgaranti.

Kultursamvirket var arrangør af et meget velbesøgt sangarrangement med komponisten Hans Holm, har deltaget i visionsmøde om Brædstrups fremtid og møde om flygtninge i Brædstrup.

Beretning vel modtaget.

Spørgsmål fra en deltager: Hvad ligger bag de ansøgninger, som ikke er blevet imødekommet? Svar fra bestyrelsen: Der kan være tale om, at arrangementerne ikke lever op til Kultursamvirkets vedtægter, som for eksempel at de ikke finder sted i Brædstsrup, eller at der søges midler til udgifter, der kan henregnes til drift.

Kommentarer: Ærgerligt, at der ikke er kulturkalender for hele 8740-området, så  man havde en mulighed for at undgå sammenfaldende arrangementer.


3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet. Udgifter 69.917,68 kr, indtægter 60.715,50 , balance: 70.790,97 kr. Regnskabet  har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisoren.

Spørgsmål: Hvorfor overskud på 70.000 kr? Buffer fra det første år, står på kontoen til evt. større begivenhed, der måtte opstå.

Regnskabet godkendt.


4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


5.Valg

På valg er : Mette Felbo, Malene Due, Inge Nystrøm Fick – desuden suppleant og revisor.

Mette Felbo og Malene Due Andersen genopstiller. Inge Nystrøm Fick genopstiller ikke.

Birgit Forsingdal nyt medlem.

Suppleant: Inge Nystrøm Fick

Revisor: Aksel Bruun genvalgt


6. Evt.

Snak om medlemstal i Kultursamvirket (90 stk), hvorfor er der ikke flere, hvilke argumenter er der for at være medlem, skal bestyrelsen arrangere udflugter for medlemmerne? Evt. entré for ikke-medlemmer ved sang-  og foredragsarrangementer arrangeret af Kultursamvirket?


Brædstrup Kultursamvirke